//
Giới thiệu về Hội Tin Mừng Light

Ánh sáng Phúc Âm Xã hội là một bộ toàn cầu trực tuyến mà tìm cách để trình bày Tin Mừng cho tất cả mọi người, ở mọi ngôn ngữ, trên thế giới, qua internet. Người dân trên khắp thế giới cần phải biết về hòa bình, tình yêu, và niềm vui mà chỉ có thông qua Chúa Giêsu Kitô. Đối với nhiều người, họ không được tự do thực hành niềm tin Kitô giáo của họ tại đất nước của họ. Đối với những người khác, họ không cảm thấy thoải mái ở nơi công cộng của tôn thờ. Bởi vì điều này, hàng triệu người tìm kiếm Thiên Chúa trên internet. Trong nhiều ngôn ngữ, GLS tìm cách chia sẻ Tin Mừng của Chúa Kitô cho những người liên hệ với chúng tôi và sau đó giúp họ phát triển trong các kiến thức tiết kiệm của Chúa Giêsu bằng cách kết nối chúng với một nhà thờ hoặc nhà một nhóm học Kinh Thánh.

Tin tức Việt Nam Light là một tuyên truyền của ánh sáng Tin Mừng Society.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: